FIEC
КСБ
За нас
Органи на управление
Регистър
Секции
Членство
Международна дейност
Проекти
Контакт с нас
Инфо център
Обществени поръчки
Мониторинг
Общ. поръчки - Германия
Нормативна база
Класации
Тристранно сътрудничество
Полезни връзки
Видео рубрика на КСБ
СОЛВИТ
Търсене
Конкурсна документация PDF Печат Е-мейл

 

Изтеглете бланката като MS Word файл:

icon Dokumentacia_correct.doc (218.50 KB)

 

 ОБЩИНА …………………….


                            УТВЪРЖДАВА:…………….
                                      КМЕТ……………..

 
 
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА
„……………………………………………………….. ”


за 2008г


СЪДЪРЖАНИЕ :

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
А. Възложител на обществената поръчка
Б. Обект на обществената поръчка

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
А. Документи, представяни от кандидата
Б. Условия за участие в обществената поръчка

ІІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

ІV. ГАРАНЦИИ

V.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
А. Общи положения 
Б. Съдържание на офертите
В. Подаване на офертите

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ     
А. Отваряне и разглеждане на офертите
Б. Оценяване и класиране на офертите
В. Прекратяване на процедурата

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1.1 и 1.2 - Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП за физически лица – законни представители на юридически лица и еднолични търговци
Приложение № 2  - Образец на декларация по чл. 56, ал. 1 т. 7 от ЗОП за използването  на подизпълнители и дела на тяхното участие
Приложение № 3 - Образец на декларация за липса на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър (по чл. 56, ал. 1 т. 5 от ЗОП)
Приложение № 4 – Образец на декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда на СМР (по чл. 56, ал. 1 т. 10 от ЗОП)
Приложение № 5 - Образец на справка – административни сведения за кандидата
Приложение № 6 - Образец на заявление за участие в процедурата
Приложение № 7 – Образец на ценова оферта
Приложение № 8 – Проект на договор
Приложение № 9 – Техническо задание за  изпълнение на поръчката
Приложение № 10 – Количествени сметки по подобекти №№ от ....до ….. включително

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
А. Възложител на обществената поръчка
По смисъла на тази документация и на основание чл. 7 , т. 1-4, от ЗОП, Възложител на обществената поръчка е Община …………………….., със седалище и адрес на управление: ……………………………………………..
Б. Обект на обществената поръчка:  
……………………………………..

1.Обществената поръчка е с място на изпълнение - Територията  на Община ……………..

2. Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, въз основа на  Решение 
№ ............/.2008г. на Кмета на Община ……………….  за  откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на  процедурата на обществената поръчка, се регламентират от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) и настоящата документация. Конкурсът се провежда от комисия, назначена от възложителя, на основание чл. 68 от ЗОП.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
А. Документи, представяни от кандидатите :
Към всяка оферта за участие, задължително трябва да бъдат приложени следните документи:
1. Заявление за участие – попълнен и подписан образец; ( Приложение) № 6 .
1.1 Договор за създаване на обединение между партньори – ако е приложимо. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки партньор в обединението следва да представи документите по чл. 56 ал. 3 от ЗОП.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава съгласно регламента на чл. 56 ал. 4 от ЗОП.
1.2 Нотариално заверено пълномощно за представляващия кандидата в тръжната процедура – ако е приложимо.
1.3 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.
В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.
В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението / консорциума, и че всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението / консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато участникът е обединение или консорциум, но не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочените по — долу се прилагат и за подизпълнителите.
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
2. Юридически сведения:
2.1. Решение за съдебна регистрация – заверено от кандидата копие и удостоверение за актуално състояние на съдебната  регистрация  на кандидата като търговец, издадено не по-рано от два месеца, преди датата,  на която е подадена офертата  - оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че кандидатът е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност; в случай, че кандидатът е обединение решението за съдебна регистрация и удостоверението за актуално състояние на съдебната регистрация се представят за всички юридически лица в обединението.
2.2. БУЛСТАТ и регистрация в НАП по ЕИК – копия, заверени от кандидата;
2.3 Административни сведения за кандидата съгласно приложения образец.
3. Документи за икономическо и финансово състояние на кандидата съгласно чл. 56 ал. 1 т. 3 от ЗОП: непредставянето на който и да е от посочените документи е основание за недопускането на кандидата до участие в процедурата.
3.1. Баланс и Отчет за приходите и разходите  за всяка от предходните три години; за обединенията – представя се за всички юридически лица в обединението – копия, заверени от кандидата.
3.2. Застраховка за професионална отговорност; за обединенията – представя се за всички юридически лица в обединението - копия, заверени от кандидата.
3.3. Най-малко една банкова референция от обслужващи банки за кандидата; за обединенията – представя се за всички юридически лица в обединението.
3.4 Справка за общия оборот и за оборота от СМР за предходната година. Кандидатът следва да има оборот от СМР за предходната година не по-малко от 1,2 от орентировъчната цена на търга.
3.5 Участникът трябва да има положителен финансов резултат.
3.6 В случай, че кандидатът е обединение или консорциум изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло, но изискванията по точка 3.4 трябва да се покриват на 80% от водещия член на обединението / консорциума.

4. Документи за технически възможности и квалификация за изпълнение на поръчката съгласно чл. 56 ал. 1 т. 4 от ЗОП: непредствянето на който и да е от посочените документи е основание за недопускането на кандидата до участие в процедурата.
4.1 За опита на проектанта - Списък на основните договори за проектиране  на технология и доставка на  оборудване за ПСОВ изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение, с пълна проектантска правоспособност. Опитът на проектанта се доказва с копия на положителни референции от възложители – най-малко по 2 бр. годишно за последните три години.
В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, то те следва да докажат, че имат чуждестранен опит в проектиране и доставка на оборудване за ПСОВ в страна, различна от седалището на управлението на фирмата.
4.2 За опита на строителя - Списък на основните договори за строителство на инфраструктурни обекти от подобен характер за последните 5 години, придружен от  копия на препоръки за добро изпълнение на най-важните обекти.  Строителят следва да има оборот от обекти, завършени през последните 5 години с подобен характер на СМР
Опитът на строителя се доказва с копия на следните документи - референции от възложители или договори или акт 15 или разрешение за експлоатация. – по избор на участника, като такива документи се прилагат за не по-малко от ……….бр. обекти.
4.3 Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудване за изпитване и изследване. Кандидатът следва да докаже, че разполага с изпитвателна строителна лаборатория, необходима за гарантиране качеството на СМР или да има договор за използването на такава.
4.4 Списък на техническите лица, отговорни за изпълнението на обществената поръчка -  проектиране, СМР и  специализирани доставки  - в т.ч. на лицата, отговорни за качеството на изпълнение на строителните работи.
4.5  Изградена система за управление на качеството..
4.6 Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители и на лицата, отговорни за изпълнението на обществената поръчка.
Проектантите следва да са регистрирани в Камарата на проектантите в България и да имат пълна проектантска правоспособност, за което да се приложат копия на съответните удостоверения.
Строителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строежи от първа, втора  и четвърта групи –…………………..категория /според категорията на обекта/, за което да се приложат копия на съответните доказателствени документи. В случай на обединение – това изискване се отнася за водещия строител от обединението.
Ръководителят на обекта да има стаж над 5 г. и опит в изпълнение на подобни видове СМР.
Отговорникът по БЗУТ да има съответните документи за придобита квалификация и правоспособност.
4.7 Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители за последните три години.
4.8 Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, за изпълнение на обществената поръчка – собствено или наето.
       Да се приложи копие на лиценз за заваряване на тръби.
4.9 Да се приложи работна програма за изпълнение на строителството, в т.ч. линеен график, технологии, материали и оборудване в съответствие с Техническото задание за изпълнение на строителството  от тръжната документация.


5. Други документи по чл. 56 ал. 1 от ЗОП: непредставянето на който и да е от посочените документи е основание за недопускането на кандидата до участие в процедурата.
5.1 Гаранция за участие в процедурата. 
5.2 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1,2 и 5 от ЗОП съгласно приложения образец.
5.3 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители съгласно приложения образец.
В случай на участие на подизпълнители в офертата се прилага нотариално заверена декларация за съгласие от страна на подизпълнителите заедно с всички  документи по чл. 56 ал. 2 от ЗОП.
5.4 Срок за изпълнение на поръчката.
5.5 Предлагана цена, съгласно приложения образец на ценова оферта, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
5.6 Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството съгласно приложения образец.
5.7 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

6. Други документи, непредставянето на които е основание за недопускането на кандидата до участие в процедурата.
6.1 Декларация за липса на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър (по чл. 56, ал. 1 т. 5 от ЗОП) съгласно приложения образец.
 6.2 Проект на договор съгласно приложения образец – заверен на всяка страница с подпис и печат от кандидата.
6.3 Копие от платежен документ за закупена документация.


      Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на оферти с повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрично нотариална заверка се представят заверени от кандидата.
       Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя, кандидатът се отстранява от участие.

Б. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В процедурата на обществената поръчка могат да участват кандидати – български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, с основен предмет на дейност, съответстващ на предмета на поръчката.
2. Кандидатите следва да отговарят на установените законови изисквания и на тези в документацията.
3. Кандидатът не може да включва при изпълнение на обществената поръчка лица, които се намират в трудовоправни или в служебни отношения с Възложителя.
4. Не се допуска кандидат да участва в офертата на друг кандидат за същата поръчка под каквато и да е форма.
5. Кандидат, който е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.
6. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
6.1.Представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
6.2.Представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
6.3.Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;
7. Отстранява се от участие в процедурата кандидат, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
7.1.Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация;
7.2.Не е представен някой от документите, съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация;
7.3.Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата;
7.4.Обявен е в несъстоятелност или за който е открито производство по несъстоятелност;
7.5.Намира се в производство по ликвидация;
7.6.Кандидатът, управител или член на управителен орган на кандидата е лишен от правото да осъществява търговска дейност. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;
7.7.Кандидатът, управител или член на управителен и /или контролен орган на кандидата е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен и/или контролен орган;
7.8.Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
7.9.Не отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние 3 от тръжната документация.
8.Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Възложителя промените в обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им./ Прилож.3/
9. Когато кандидатът е холдингово дружество или дъщерно дружество на холдингово дружество, същият може да се ползва и позове на консолидирания финансов отчет, производствено-техническия опит, финансовите показатели, търговската репутация, техническата и професионалната квалификация на персонала на цялата холдингова група (т.е. на всички дъщерни дружества на холдинга). В този случай холдинговото дружество отговаря солидарно за изпълнението на задълженията на кандидата.

В. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Изпълнението на обществена поръчка се извършва съгласно предложените от кандидата цени и срокове при спазване изискванията  на Възложителя от Техническото задание.
2. Гаранционните срокове за различните работи, предмет на поръчката са съгласно Наредба № 2  от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


ІІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
1.Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска писмено от Възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да бъдат искани не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти.
2.В 3-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до всички кандидати, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора наименованието на кандидата, отправил запитването.
3. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие.

ІV. ГАРАНЦИИ  
1.Кандидатите представят гаранция за участие в процедурата в размер на ................  лева.  Срокът  на банковата гаранцията да не е по-къс от срока на валидност на офертата – 3 месеца, считано от датата на депозиране на офертата. Формата на банковата гаранция е съгласно чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата. В случай на парична сума последната се внася по банковата сметка на Община ……………..в          “ ………………………  сметка IBAN ……………………… , BIC - ………………………
2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя, когато кандидатът:
2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти;
2.2. оспори решението на Възложителя - до решаване на спора;
2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в срока по чл. 61 ал. 1 т. 3 от ЗОП.
3. Гаранцията за участие в процедурата се освобождава от Възложителя, както следва:
3.1. на отстранените от процедурата кандидати -  в срок от три работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител;
3.2. на класираните кандидати – в срок от три работни дни след сключване на договор за обществената поръчка;
3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка – в срок от три работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението за прекратяване.
4. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от неговата стойност без ДДС. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се определя от кандидата.
4.1. В случай, че кандидатът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на Община ………………………….., сметка № ……………………… IBAN ………………………..  BIC - ………………………. преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.
4.2. В случай, че кандидатът определи да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на Община ……………. при предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на договора.  Банковата гаранция трябва да е със срок за  срока за изпълнение на поръчката.  Оригиналът на банковата гаранция се представя на Възложителя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.
5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, посочени в договора за възлагане на обществената поръчка.
6. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА   ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
А. Общи положения
1.Всеки кандидат може да подаде само една оферта с един вариант в един оригинален екземпляр, подписан и подпечатан.
2.Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат.
3.Подаването на офертата означава, че кандидатът, приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до отстраняване на кандидата.
4.Оферта, подадена от упълномощен представител на кандидата, трябва да съдържа името на лицето, от чието име се действа. Представителят не може да представлява повече от един кандидат. Представителите трябва да приложат към офертата нотариално заверено пълномощно.
5.Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в процедурата, са за сметка на кандидатите.
6.Срокът на валидност на офертите е 3 месеца от крайния срок за подаването им. В случай на необходимост Възложителят може да изиска от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка.
7.Документацията за участие се получава до  ………….2008 г.  в сградата на Община ……………………… / срещу трите имена, подпис на лицето, което я получава, наименованието на Юридическото лице, за което я закупува, както и платежен документ за платена такса /цена/. Цена на документацията – …………. лева /шестстотин лева / без ДДС . Заплаща се на касата на Община.  В случай, че документацията за участие се купува от лице, което не е законен представител на кандидата, лицето задължително представя при закупуването: нотариално заверено пълномощно и Удостоверение за актуален статус на съдебната регистрация.
8.Срок за подаване на офертите – ……….2008 г. до 17.00 часа
9.Отваряне на офертите –………… г. в  11.00 часа в Заседателната зала на  Община ………………….. На отварянето на офертите могат да присъстват законни или упълномощени представители на кандидата. Присъстват и лица определени от Агенцията за обществени поръчки (ако има такива).

Б. Съдържание
1.      Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български език. В случай, че кандидатът е чуждестранно лице  се процедира по регламента на чл. 56 ал. 4 от ЗОП.
2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква “А”. Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея.
При непредставяне на документ, посочен в настоящата документация Възложителят отстранява кандидата от участие в процедурата. По свое желание кандидатът може да представи и други документи, извън задължително изискваните в настоящата документация, като за тях се изготвя отделен списък към офертата.
3. Кандидатът посочва предлаганите от него цени за изпълнение на поръчката, като спазва образците на - ценова оферта .
3.1. Кандидатът трябва да посочи ценовата си оферта в български лева, с точност до два знака след десетичната запетая без начислен данък добавена стойност . Посочената цена трябва да включва единични цени на видовете строително монтажни работи, съгласно количествените сметки зададени от Възложителя за подобекти от №… до № включително, като поотделно за всеки от тези подобекти се приложат съответните КСС към образеца на ценовата оферта. Предлаганата цена за подобект № ….., който включва проектиране и строителство, в т.ч. доставка и монтаж на оборудването за ПСОВ, следва да включва поотделно глобална цена за проектиране и глобална цена за строителство.

3.2. Начин и срок на плащане – чрез банков превод по сметка на изпълнителя след представяне на данъчна фактура и предвидените в проекта на договор документи. Сроковете за плащане са посочени в проекто-договора .
В. Подаване на офертите
1. Всеки кандидат представя своята оферта в един запечатан непрозрачен плик, съдържащ два плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка, върху която кандидатът се подписва. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:
адрес: Община ………………………………….
име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, лице за контакт;
означение: “За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет .................................................................................. ” 
2. В плика с офертата кандидатът следва да постави два запечатани и непрозрачни плика.
- В първия плик, обозначен с надпис “Плик № 1”, кандидатът поставя попълнения и подписан образец на заявлението за участие, съгласно Приложение № 6, заедно с всички изисквани документи и декларации, съгласно изискванията на тази документация.
-  Във втория плик, обозначен с надпис – “Предлагана цена”, кандидатът поставя ценовата си оферта, заедно с проекто - договора, изготвени съгласно и изискванията на тази документация.
3. Офертата се подава от кандидата или негов надлежно упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. При лично представяне на офертата лицето следва да се легитимира с лична карта и удостоверение за актуално състояние, ако е законен представител, и с лична карта, удостоверение за актуално състояние и съответно пълномощно, ако е упълномощен представител.
4. Офертите се приемат от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден до ………….2008 г., в сградата на Община ………………………………………., в деловодството .
5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
6 Всички оферти, представени след срока по т. 5, както и в незапечатен плик или в плик с нарушена цялост, не се приемат от Възложителя и се връщат на лицето, като това се отбелязва в регистъра по т. 6.
7. Кандидатът поема всички рискове по подаването на офертата, включително непреодолима  сила.

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ     
А. Отваряне и разглеждане на офертите
1. Офертите се отварят в 11.00 ч. на ………………….2008 г., в сградата на Община …………………….. Заседателната зала. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите кандидатите се уведомяват писмено.
2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от Кмета на Община ……………….., чийто състав се обявява в деня на отварянето на офертите. Комисията започва работата си след получаване на списъка с кандидатите и представените оферти.
3. Пликовете с офертите на кандидатите и Плик № 1 се отварят по реда на постъпването им. Комисията проверява съответствието на офертите на всеки кандидат със списъка на документите, приложени в офертата..
4. При проверката на списъците, посочени в т. 3 може да присъства по един представител на кандидатите, участващи в процедурата - законен или изрично упълномощен, след което представителите се освобождават. Присъстващите представители представят документ за самоличност и документ, доказващ представителната им  власт.
5.Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който не  отговаря на едно или няколко от условията по чл. 69 от ЗОП или на което и да е от изискванията посочени в настоящата документация, касаещи правното, финансово и техническо състояние на кандидата . 

6.Определяне на комплексната оценка на офертите *
6.1.Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на кандидата да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.
6.2. Показатели за комплексна оценка на офертите  К и относителната им  тежест:
- К 1 -офертна стойност – 50 % с равностойност 50 точки;
- К2 - техническа възможност – 30 % – 30 т.;
- К3 - качество на идейния проект и работната програма за изпълнение – 20 % – 20 т.;

К = К1+К2+К3

7. Крайно класиране на Кандидатите
7.1.Крайното класиране на Кандидатите се извършва по броя на точките, получени за всеки Кандидат.  На първо място се класира Кандидатът с най-висока оценка.
7.2.Ако има кандидати, получили еднаква оценка, Комисията пристъпва към явно гласуване за определяне на кандидата на първо място. По-напред се класира Кандидатът, получил повече гласове с явното гласуване.
7.3.След приключване работата на комисията, нейният председател представя подписания от всички членове протокол за утвърждаване от Възложителя.
7.4.Съдържанието на протокола е съгласно чл. 72 от ЗОП .
8. Неразделна част от протокола е таблицата-лист за оценка.
9.Предложенията се оценяват самостоятелно от комисията и без участие на представители  на кандидатите.
10.Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата, се връчва на Възложителя.
11.С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.
12.В срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията, Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител на поръчката. В решението по предходното изречение се посочват и отстранените от участие в процедурата кандидати и мотивите за отстраняването им.
13.Възложителят изпраща решението по т.11 на кандидатите в 3-дневен срок от издаването му. 
В. Прекратяване на процедурата
1. Възложителят е задължен да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, в случаите когато:
а)  не са подадени оферти или няма допуснати кандидати;
б)  всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
в)  всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай Възложителят възстановява разходите, направени до момента.
г) класираните кандидати последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;
д) отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
е) установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
2. Възложителят уведомява писмено кандидатите за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в 7- дневен срок от издаване на решението по предходната точка.

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   
1.Възложителят сключва договор с кандидата, класиран на първо място съгласно регламента на чл. 41 от ЗОП.. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор, Възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него.
2. Договорът за обществената поръчка включва задължително всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител и трябва да бъде в съответствие с представения в настоящата документация проект на договор .
3. Договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му кандидатът, определен за изпълнител не спази изискванията на чл. 42 от ЗОП .
4. В случаите по предходната точка Възложителят определя за изпълнител на поръчката следващия класиран кандидат и го поканва писмено за сключване на договор в 3-дневен срок от установяване на съответното обстоятелство.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни при спазване изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако изрично не са посочени в работни дни.
2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните разпоредби на, ЗОП и ППЗОП.

Приложение № 1.1
(попълва се само от еднолични търговци
и физически лица- законни представители на юридически  лица)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., собственик на ………………………………………… (изписва се точно фирмата), рег. по ф. дело № ………………………….. на ……………………………… съд, парт. № ……………., т. ……….., р. …………, стр. …………., кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка:
........................................................................................................................................................................
Възложител:


ДЕКЛАРИРАМ, че :

1.    Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б)     подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в)     участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г)     престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д)     престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
(В случай на реабилитациия се посочва  изрично)
2.    Юридическото лице, което представлявам не е обявено в несъстоятелност;
3.     Юридическото лице, което представлявам не е в производство по ликвидация (или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове);
4.    Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. В представляваното от мен юридическото лице членовете на управителните и контролни органи /както и временно изпълняващите такава длъжност/ не са свързани лица по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.Дата:    ……… 2008г.                                                    ДЕКЛАРАТОР:


Приложение № 1.2
(попълва се само от еднолични търговци
и физически лица- законни представители на юридически  лица)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., собственик на ………………………………………… (изписва се точно фирмата), рег. по ф. дело № ………………………….. на ……………………………… съд, парт. № ……………., т. ……….., р. …………, стр. …………., кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка:
........................................................................................................................................................................
Възложител:


ДЕКЛАРИРАМ, че :

1. . Юридическото лице, което представлявам не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. (Когато участникът е чуждестранно лице декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително че неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си);
 2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;
    3. Юридическото лице, което представлявам няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се посочва изрично) и парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване и на данъци (съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен).

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Дата:    ……… 2008г.                                                    ДЕКЛАРАТОР:

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1 т. 7 от ЗОП

Долуподписаният .........................................................................................................................
ЕГН ................................................................................................................................................
Жител на гр. (с.) ..........................................................., живущ в гр. (с.) ..................................
Община .................................................., ул. № ............................................................................
Лична карта № ............................................., дата на издаване ..................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.При изпълнението на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за

..................................................................................................................................................................
Възложител:
Няма да използвам / ще използвам  подизпълнители:
(ненужното се зачертава)
2. Подизпълнител/и ще бъде/ бъдат
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(наименование на фирмите на подизпълнителите)
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участиев нея;
1.Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчкатаще бъде ...............% на обща стойностна поръчката.
(конкретната част от предмета на специалната обществена поръчка)

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК на РБългария.Дата : ………………….. г.                         Декларатор :

Приложение № 3
(попълва се от законните представители на
кандидатите, участващи в процедурата)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1 т. 5 от ЗОП

 
Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно фирмата на кандидата), рег. по ф. дело № ………………………….. на ……………………………… съд, парт. № ……………., т. ……….., р. …………, стр. …………., кандидат в процедура за
.......................................................................................................................................................................
с Възложител:

ДЕКЛАРИРАМ, че :Няма промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър към  ……………….. г. (датата на подаване на предложението), удостоверени с …………………………………………………………. (описание на документа за актуално правно състояние от съда по регистрацията).


Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата : ………………….. 2008 г.                         Декларатор :

Приложение № 4
(попълва се от законните представители на
кандидатите, участващи в процедурата)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1 т. 10 от ЗОП

 
Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно фирмата на кандидата), рег. по ф. дело № ………………………….. на ……………………………… съд, парт. № ……………., т. ……….., р. …………, стр. …………., кандидат в процедура за 
....................................................................................................................................................................
Възложител:


ДЕКЛАРИРАМ, че :


В предложената цена, приложена към офертата за участие в обществената поръчка е спазено изискването за минимална цена на труда на СМР.Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата : ………………….. г.                                                         Декларатор: …………………..
Приложение № 5

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

1. Фирма /наименование/ на кандидата :
..........................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление :
..........................................................................................................................................
БУЛСТАТ : ......................................................................................................................
Рег № по ЗДДС : .............................................................................................................
Телефон : .........................................................................................................................
Факс : ...............................................................................................................................
Електронен адрес : .........................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция : .........................................................................................
4. Лице за контакти : ......................................................................................................
Длъжност ...........................................................................................................................
Телефон .............................................................................................................................
Факс ....................................................................................................................................
5. Лични данни :
ЕГН .....................................................................................................................................
Лична карта №..................................., изд. на .............................. от .............................
6. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която
ще бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от кандидата в пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).
..............................................................................................................................................
Титуляр на сметката
...............................................................................................................................................

Дата : ................................. г.

Подпис и печат : ......................................................................


Приложение № 6
(образец на заявление за участие)

.........................................................................................................................................
(фирма на кандидата в процедурата за възлагане на обществената поръчка)

     ДО                                    
……………………………….
гр. ……………..

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

от…………………………………………………(наименование на Кандидата), представлявано от .................................................................................... (трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на кандидата), в качеството си на .................................................................. (посочва се длъжността на представителя на кандидата)
          Уважаеми Господа,
След като се запознах(ме) с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за
........................................................................................................................................................................
 Възложител: ……………………….., заявяваме:
 1.Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет ...................................................................................................................................................................  
Възложител: ……………………….,  като приемаме всички условия  за участие в нея. 
1.Обществената поръчка е с място на изпълнение - Територията  на Община …………....
2.При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на Община ………………… и на ЗОП за нейното изготвяне. Приложените към офертата документи  отговарят на формата и съдържанието, посочени в раздел ІІ, буква „А”,  раздел V, буква „Б” от документацията за участие.
3.Това предложение е със срок на валидност 3 месеца от датата на отварянето му от комисията, назначена от Кмета на Община ……………………….
Приложения:
1. Документи по раздел ІІ, буква „А” от документацията за участие в процедурата – неразделна част от предложението;
2. Ценова оферта (съобразена с изискванията на документацията за участие и Приложение №7) -  в отделно запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена” .
3.Подписан и подпечатан  на всяка страница  Проекто – договор  Приложение № 8 – при ценовата оферта .
4. Други  (по преценка на кандидата, за които се изготвя отделен списък) .
 
                                                                                               Подпис и печат :

       1. ..............................................
                                                 (длъжност и име)

Дата : ....................2008 г.                                                            2. .............................................
                                                                                                         (длъжност и име)Приложение № 7
(образец на ценова оферта)

.........................................................................................................................................
(фирма на кандидата в процедурата за възлагане на обществената поръчка)

ДО                                    
……………………………..
гр. ………………………………..

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Уважаеми Господа,
След като се запознах (ме) с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за .......................................................................................................................... 
     Възложител: …………………., подписаният (те), представляващ (и) ................................................................................................................. , заявявам (е) следното:
ПРЕДЛАГАМ (Е) следните цени за изпълнение на поръчката, посочени в лева  съгласно Техническо Задание по Приложение № 9 :
Цена за изработване на Работен проект на ПСОВ :                                         
...... лв без ДДС
Цена за изпълнение на СМР  общо за всички подобекти, в т.ч. доставка на оборудване за ПСОВ:
...... лв без ДДС

За непредвидени разходи ……………………………………  до 10% от стойността на СМР.

Обща стойност  …………………….....……………………………………….. лева без ДДС
Начин и срок на плащане – чрез банков превод по сметка :
IBAN .......................................................................     SWIFT  BIC .................................................       ……………………………………………    банка ..............................................................

ПРИЕМАМ (МЕ) плащането да се извършва след представяне на данъчна фактура и предвидените в проекта на договор документи, в съответствие с посочените в него срокове за плащане.
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката и не подлежи на промяна в срока за изпълнение на поръчката.
Приложения:
1.КСС за подобекти от № ….. до № …….. включително
2.Ценова оферта поотделно за проектиране и строителство  за подобект № …….
3.Рекапикулация за обществената поръчка


Дата : ..................2008 г.            Подпис и печат :
                                . ...............................
                                  (длъжност и име)   
 
 
РЕКЛАМА
Vivacom
ДСК
stroimedia.bg

Услуги
Атестати
Квалификация
Презентации на фирми
Календар
Информация за членове
Решения на У.О. на КСБ
Анализи и прогнози
Информация от FIEC
Енергийна ефективност
Инфо бюлетин на FIEC
www.citybuild.bg