Държавен вестник - 7.02.2017 г. - Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, допълнения на ЗКС

Закон за устройство на територията

Закон за Камара на строителите в България с допълненията

§ 52. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 83 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 се създава изречение второ: „Камарата на строителите се представлява поотделно от председателя на управителния съвет и от изпълнителния директор, който се избира от управителния съвет, в съответствие с правомощията, определени с решение на Управителния съвет на камарата.“
2. В чл. 15:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В правилника по чл. 14, ал. 7 се определят критерии за вписване в отделните категории, въз основа на които се установява, че строителят разполага с необходимите човешки и технически ресурси, както и с необходимия производствен опит.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 4 думите „За изпълнение на обекти по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ от Закона за устройство на територията“ се заменят със „За изпълнение на обекти – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство“ и след тях се поставя запетая;
г) алинея 5 се отменя.
3. В чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ от Закона за устройство на територията“ се заменят със „строежи – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство“.
4. В чл. 21, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. установяване, че строителят е престанал да отговаря на някое от изискванията по чл. 15, което се извършва при условия и по ред, определени в правилника по чл. 14, ал. 7;“.

 

 12 учебни програми, 433 обучени строителни специалисти и ...

На 23 февруари 2017 г. в хотел „Арена ди Сердика“, ще се проведе ...

2016 е годината, в която отчитаме изключителен ръст на инвестициите с ...

На 10-и декември т.г., в НДК ще се проведе ЕКОДИЗАЙН ФОРУМ – ...

83-тата международна конференция EUROCONSTRUCT, която ще представи ...

"Екотерм проект" ЕАД кани членовете на КСБ да посетят изложението ...

Камарата на строителите в България приветства решението на НС и ...

Редовното общо отчетно изборно събрание на КСБ - 2016 г., проведено в ...