Национално състезание по професионално направление „Строителство“ „Най-добър млад строител“ през учебната 2017/2018 г.

Уважаеми собственици и управители на фирми от строителния бранш,
Един от най-сериозните предизвикателства, пред които бизнеса е изправен днес е хроничния недостиг на квалифицирани служители, особено средно-технически и изпълнителски кадри от всички строителни специалности. В допълнение, статистиката през последните години показва тенденции на застаряване на работната сила, дължащо се преди всичко на факта, че строителството е загубило своята атрактивност за младите хора. От много време професионалните гимназии трудно намират ученици за прием в строителните специалности. Рязкото намаляване на интереса към професионалното образование и снижаващото се качество поради недостатъчните възможности за осигуряване на ефективни стажове и практика доведе до недостиг на средни специалисти. Това е видимо в голяма част от областите в България. Традиционно тежките условия на труд допълнително намаляват привлекателноста на професията строител.
За преодоляване на негативната тенденция и изграждането на мост между образованието и бизнеса, Министерство на образованието и науката за поредна година организира Национално състезание „Най-добър млад строител“ за учебната 2017/2018 г.
КСБ чрез Областните си представителства по места през годините оказаха различна форма на подкрепа в провеждането на конкурса във всичките му етапи – училищни, регионални и национални кръгове.

Активната роля на строителните предприятия е от съществено значение за успеха на инициативата не само чрез осигуряването на подкрепа, но и благодарение на възможността бизнеса да се запознае непосредствено с младежите, с които в бъдеще ще работи. Представителите на фирмите от бранша ще могат пряко да отличат най-добрите ученици и да ги привлекат за реализация в строителните фирми или да сключат договори за отпускане на стипендии.

Цели на състезанието:
1. Да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да:
• демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство”;
• изявят формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества - комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип и др.
2. Да се осигури възможност на професионалните гимназии за:
• организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование;
• осигуряване условия за проверка и външна оценка на постиженията на учениците при извършване на специфичните строителни дейности;
• реализиране на активно публично-частно партньорство - обвързване на училищните дейности с бизнес средите за издигане престижа на строителната професия чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови технологии и строителни материали, обогатяване материално-техническата база на професионалните гимназии, предоставяне възможност на учениците за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.
Етапи на състезанието
1. Първи кръг - Училищен. Срок за провеждане - до 28.02.2018 г.
2. Втори кръг - Регионален - училищата са разпределени в четири регионални групи.
Срок за провеждане:
• I регионална група - 8-9.03.2018 г. – за училищата в гр. Благоевград, Пазарджик, Перник, Пловдив, София;
• II регионална група - 15-16.03.2018 г. – за училищата в гр. Бургас, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол;
• III регионална група - 22-23.03.2018 г. – за училищата в гр. Варна, Русе, Силистра, Търговище, Шумен;
• IV регионална група - 29-30.03.2017 г. – за училищата в гр. Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Плевен, Свищов.
3. Трети кръг - Национално състезание. Срок за провеждане – до 23-24.04.2018 г. Място за провеждане - Панорама на професионалното образование - гр. Пловдив.
4. Публичност - гости:
• представители на изпълнителната администрация, училищни настоятелства, други отговорни и заинтересовани институции, общественици и др.;
• социални партньори
В рамките на състезанието са включени следните състезателни дисциплини:
1. Мазилки, шпакловки и бояджийски работи;
2. Облицовки и настилки;
3. Зидария;
4. Сухо строителство

Списък по региони на училищата и специалностите, които ще участват
1. Южен централен и югозападен:

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски
работи"

„Облицовки и
настилки"

„Зидария"

„Сухо

строителство"

Училище

бр. ученици

бр. ученици

бр.ученици

бр.ученици

Благоевград

1

1

2

2

Пазарджик

1

1

2

2

Перник

1

1

2

2

Пловдив-Г ПАСТ

1

1

2

2

Пловдив-ПГСТ

1

1

2

2

София

1

1

2

2

ОБЩО:

6

6

12

12

Домакин: Пазарджик 8-9.03.2018

2. Югоизточен:

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски работи"

„Облицовки и
настилки"

„Зидария"

„Сухо

строителство"

Училище

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

Бургас

1

1

2

2

Сливен

1

1

2

2

Стара Загора

1

1

2

2

Стара Загора

пгде

-

1

-

-

Ямбол

1

1

2

-

Хасково

1

1

2

2

Кърджали

1

-

-

-

ОБЩО:

6

6

10

8

Домакин: Стара Загора 15-16.03.2018 г.

3. Североизточен

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски
работи“

„Облицовки и
настилки"

„Зидария"

„Сухо

строителство"

Училище

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

Варна

1

1

2

-

Шумен

1

1

2

2

Търговище

-

-

2

-

Русе

1

1

2

-

Силистра

1

1

2

2

ОБЩО:

4

4

10

4

Домакин: Шумен 22-23.03.2018 г.

4. Северозападен:

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски
работи“

„Облицовки и
настилки"

„Зидария"

„Сухо

строителство"

Училище

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

Велико Търново

1

1

2

2

Габрово

1

1

2

-

Плевен

1

1

2

2

Монтана

1

1

2

-

Видин

1

1

-

2

Свищов

1

1

2

-

ОБЩО:

6

6

10

6

Домакин: Монтана 29-30.03.2018 г.

Пълният текст на регламента на състезание „Най-добър млад строител“ може да намерите на интернет сайта на МОН www.mon.bg , рубрика „Олимпиади и състезания“

 

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...