Камара на строителите в България учреди секторен консултативен съвет по заетостта и работната сила в строителството

01.03.2018
На 28.02.2018 г. в централния офис на КСБ официално бе учреден Секторен консултативен съвет (СКС) по заетостта и работната сила в строителството, като част от дейностите по проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“ (www.mycompetence.bg).
Проектът цели да обедини бизнеса, професионалното образование и обучение, и заетостта, като дефинира и предоставя стандарти за компетентност на ниво строителен сектор и ключови за предприятията длъжности.
В съвета се включат представители на работодателите, образователните институции, подготвящи кадри за сектора и на други партньорски организации.
В работата на секторния съвет от изключително значение е и участието на работодателите от строителния сектор, върху които пряко рефлектират наболелите проблеми в осигуряването на високо компетента, знаеща и мотивирана работна сила. Ето защо форматът на СКС е отворен за всички желаещи да участват и да изразят своята позиция и потребности фирми и предпрития.
Учредителното заседание на секторния консултативен съвет премина по следния дневен ред:
1. Представяне на проект проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“ и описание на целите и функциите на Секторния консултативен съвет;
2. Приемане на решение за учредяване на СКС;
3. Избор на членове на СКС;
4. Избор на Председател и Секретар на СКС.
Присъстващите лица единодушно гласуваха решението за учредяване на СКС. За председател на Секторния консултативен съвет бе избран доц.д-р. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на Висше строително училище „Любен Каравелов“, бивш председател на секция „Професионална квалификация“ към Камара на строителите в Българи. За Секторен референт бе избрана г-жа Виолета Ангелиева, експерт в отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, КСБ.
В състава на Съвета се включват и следните представители на заинтересованите страни в областта на заетостта и работната сила в сектор строителство:
1. Красимира Брозиг - Главен секретар на НАПОО
2. Силвия Тонева - НАПОО
3. Донка Василева - Агенция по заетостта
4. Надежда Богданова- Агенция по заетостта
5. инж. Доротея Дончева - Директор на СГСАГ „Христо Ботев“;
6. проф. Фантина Рангелова -Университет по архитектура, строителство и геодезия
7. доц. д-р. Лъчезар Хрисчев - Университет по архитектура, строителство и геодезия
8. доц.д-р.инж. Анита Хандрулева - ВСУ „Любен Каравелов“
9. Огнян Димов - Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" –КТ "Подкрепа"
10. инж. Христо Димитров- Платекс Холдинг
11. доц. д-р инж. Милена Кичекова - Варненски своободен университет
12. проф. д-р Иванка Паскалева - Европейски политехнически университет
13. акад. Ячко Иванов - Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ)
14. доц. д-р. инж. Георги Годинячки - Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ)
15. доц. д-р инж. Чавдар Колев - ВТУ „Тодор Каблешков“
16. Мартина Кръстева – КСБ.

MyCompetence е интернет базирана, отворена платформа, която предоставя информация и данни относно:
 Секторни компетентностни модели с описание на изискваните знания, умения и компетенции за ключови длъжности в 20 ключови за българската икономика сектора, сред които и Строителни дейности.

 Инструменти за оценка на компетенции, които дават възможност за два типа оценка:
o Оценка на съответствието към професионално-компетентностните стандарти на длъжност;
o Оценка на нивото на владеене на конкретна компетенция (група компетенции).

В системата могат да бъдат ползвани:
o тестове и въпросници за оценка на конкретни компетенции: „Тест за управленски умения”; „Тест за емоционална интелигентност”; „Тест за социални компетенции”; „Въпросник за оценка на лоялността”; „Въпросник за оценка на потенциала за развитие”; „Въпросник за измерване на мотивацията и удовлетвореността (Мотивационен профил)”;
o тестове за оценка на придобити ключови компетенции, след преминаване на електронен курс на обучение в системата: „Дигитални компетенции”; „Умения за оценка и одит на длъжностите в предприятието”; „Умения за разработване и внедряване на компетентностни модели; „Управление на качеството”; „Управление на трудовото представяне”; „Управление на екипи”; „ Приложение на системи за оценка на потребностите от обучение на персонала”; „Приложение на системи и модели за управление на корпоративната социална отговорност”.
o самооценка в съответствие с изискванията на секторен модел на длъжност;
o оценяване чрез карта за оценка на компетенциите, проектирана на основата на компетентностния профил на длъжността в предприятието;
o 360 – градусова обратна връзка

 Електронна платформа за обучения
Модул „Електронни обучения” представлява платформа за обучение и самоподготовка с цел придобиване и развитие на знания, умения и компетентности. Модулът съдържа:
 каталог на е-обучения и видео уроци, базирани на платформа на системата;
 кратка анотация на всяко е-обучение и видео урок;
 общи указания към потребителите за работа с отделните е-курсове;
 въпросници за оценка на знания, умения и компетенции, придобити в резултат на е-обучение.
В периода 2013-2015 г. са разработени 32 курса за самоподготовка чрез платформата за електронно обучение в MyCompetence, някои от които са: обучение за обучители, подбор на персонал, управление на конфликти, лидерство и емоционална интелигентност, успешни презентации, управление на промяната, дигитални компетенции – базово ниво и експертно ниво, Работа с бази от данни в среда на MS Access 2010, управление на проекти с MS Project, коучинг за мениджъри, управление на връзките с обществеността, компетентностен подход в съвременното управление на човешките ресурси.

Системата MyCompetence разполага с ресурсен каталог, който включва полезна информация относно подходящи пътища за развитие на дадена компетенция, инструменти за оценка на изисканите компетенции, каталог на обучаващи организации, свързан с изискванията за заемане на дадена длъжност, показващ кои длъжности в различни сектори изискват съответната специалност. Каталогът представя допълнителните сертификати - изисквани или препоръчителни, в различните сектори, както и допълнителна информация за доставчика на сертификационната услуга в България.

Развитието на MyCompetence като национална система за оценка на компетенциите за периода 2017- 2019 г. е възложено на МТСП, като целта на новия проект е да се подобри ефективността на политиката и мерките на пазара на труда за преодоляване неравновесията между търсене и предлагане на работна сила по сектори и региони чрез осигуряване на актуални данни и анализи за потребностите от умения и компетентности на работната сила.
Конкретните цели, които ще бъдат постигнати са:
1. Разширяване капацитета и обхвата на MyCompetence и нейното развитие като Национална система за оценка на компетенциите чрез разработване и актуализиране на стандартите за компетентност на ключовите за икономическите сектори длъжности;
2. Създаване на среда за повишаване на качеството на работната сила чрез увеличаване броя на предприятията (и на заетите лица), внедряващи системи и инструменти за компетентностно-базирано управление на човешките ресурси;
3. Повишаване на ефикасността и оценка на възвращаемостта от инвестициите в обучение на персонала;
4. Определяне на потребностите от умения на работна сила и насочване на публичните ресурси към критичните области, подлежащи на усъвършенстване;
5. Развитие на партньорска мрежа за осигуряване на ефективно функциониране, поддръжка, развитие и устойчивост на Националната система за оценка на компетенциите.

Целевите групи по проектното предложение са:
Служители на институции, работещи в сферата на пазара на труда. Конкретните потребности на тази целева група са: потребност от актуална и прогностична информация за състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда (в национален и регионален аспект); потребност от информация за търсенето на работна сила с определена квалификация, умения и опит в краткосрочен и дългосрочен план; обратна връзка за ефекта от предприетите политики, мерки и реализирани проекти и инициативи на пазара на труда, информация за динамиката в развитието на професии и длъжностите.
Работодатели. Конкретните потребности на тази целева група са: наемане на подходяща работна сила с квалификация и компетенции, отговарящи на потребностите на предприятието; създаване и внедряване на стандарти за компетентност и успешно изпълнение; оптимизиране на организацията и повишаване производителността на труда чрез внедряване на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда; измерване на добавената стойност от инвестициите в човешки капитал, оптимално планиране и насочване на ресурсите в критичните области, подлежащи на усъвършенстване с оглед на изпълнението на стратегическите корпоративни цели и приоритети.
Заети лица - наетите по трудово правоотношение работници и служители. Конкретните потребности на тази целева група са: прозрачност и яснота в изискванията към компетенциите и моделите на поведение, които трябва да демонстрират, за да са успешни на работното си място; обективна оценка на професионалните качества и личен потенциал и достъп до възможности и ресурси за постоянни самоусъвършенстване и развитие на нови умения.
Търсещи работа лица. Конкретните потребности на тази целева група са: адекватна самооценка на своите интереси, способности, умения, личностни и професионални качества; достъп до информация за изискванията на работодателите към конкретни длъжности; достъп до информация и инструменти за развитие на компетенции, които са ценени и търсени на пазара на труда; развитие на умения за успешно кандидатстване и представяне пред потенциални работодатели.

Лица за контакт от Камара на строителите в България:
1. Г-жа Виолета Ангелиева, експерт в отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, тел: 0879 97 11 88 и 02/8062415 ел.поща: vangelieva@ksb.bg

2. Г-жа Мартина Кръстева, експерт в отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, тел: 0878 97 10 83 и 02/806 24 31 ел.поща: mkrusteva@ksb.bg

01.03.2018 г.

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...