Бизнес форум, в рамките на посещението на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България в гр.Бурса, Република Турция, 2 април 2019 г.

По покана на Търговско – промишлената палата на гр.Бурса, г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България ще вземе участие в официалното откриване на текстилното изложение Bursa Textile Show гр.Бурса, Република Турция.

В рамките на посещението в периода 1 - 2 април 2019 г. между двете страни е договорен бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на  България и Турция. Събитието има за цел да насърчи директните контакти между бизнесa от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и Турция, както и стимулиране на съвместните инвестиции. 

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация за участие в бизнес форума на 2 април 2019 г. в гр.Бурса, Турция със следната секторна насоченост: текстилна промишленост /текстил, трикотаж, конфекция, вкл.домашен текстил/, автомобилна промишленост, вкл. електроника и електротехника, машиностроене, мебелно производство, хранително – вкусова промишленост (ХВП), по специално консервна промишленост, съхранение на плодове и зеленчуци, машини за ХВП и др.

С настоящото имам удоволствието да поканя Вас или Ваш представител да се включите в предстоящата бизнес делегация и да участвате в договорения бизнес форум. Обръщам се с молба към Вас за оказване на съдействие настоящата информация да бъде разпространена до Вашите членове с интереси от установяване на сътрудничество с турски компании.

Желаещите за участие в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 08.03.2019 г. на е-mail адрес: e.ivanova@sme.government.bg.

Допълнителна информация може да получите от г-жа Eвелина Иванова на тел: 02/940 7978.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководител на Служба по търговско-икономически въпроси в гр.Бурса.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица, вътрешен транспорт  и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Приложение:Регистрационна форма

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...