ПОКАНА за общо събитие на тема: "Управление на риск и решения за строителство/изграждане на инфраструктура", с учстието на Камарата на строителите в България (КСБ), ГрЕКо България, Австрийско търговско представителство и Камарата на инженерите в инвестици

                        

                                                                           ПОКАНА 

        

               Перспективите пред строителния бранш в България към настоящето се характеризират с оптими-
зъм, подкрепен от конкретни проекти особено в инфраструктурното проектиране и строителство.
              Едновременно с това възложителите в т.ч. инвеститорите налагат все по-сериозни изисквания и
отговорности на изпълнителите. Но дали браншът е напълно наясно с всеки риск поет при изпъл-
нение на проекта? Познават ли се всички стъпки от Управлението на риска до дигитализацията на
процесите? Доколко защитени са собствения и на трети лица интерес, когато най-лошото се случи?
             На тези въпроси  ще ви  дадем адекватни отговори!
 
                ▪▪ Рихард Крамър от ГрЕКо Интернешънал Специализиран отдел Строителство в партньорство с Мартин Колев от ГрЕКо
България ще разкажат за критичните моменти в дейността на строителната/проектантската компания и как да нама-
лим ефект от неочаквани събития посредством адекватно Управление на риска и раз(умно) Застраховане.
                ▪▪ Валентина Василева е главен подписвач в ЧертАсиг, отговорен за българския пазар на линията Гаранции в полза на
възложител. Валентина се занимава със застраховане на финансови рискове от
13 години, последните 3 от които с гаранции в полза на възложител съгл. ЗОП,
гаранции по бизнес договори и други видове недоговорни гаранции, които
ЧертАсиг успешно успя да наложи на българския пазар.
                ▪▪ Д-р Патрик Мюлер и Дипл. инж. Андре Вермьолен, основатели на съвместният
проект VERO DIGITAL Technology solution Partner CONTACT SOFTWARE, ще пред-
ставят новости в „Осигуряване на оперативен успех на на строителния обект,
чрез работен процес базиран на дигитализация“.
                ▪▪ Атанас Михайлов, адвокат от водещата адвокатска кантора Волф Тайс, ще
обърне внимание на основните особености на българското право по отношение
на отговорностите и рисковете, които възникват при изпълнение на проекти
в строителството, както и на възможностите и на законовите ограничения за
намаляване на отговорността или за нейното договорно прехвърляне към други
участници в проектите.
 

               Лектори:


               ГрЕКо ДжЛТ е водещ международен и специализиран застрахователен
брокер в Европа, като оперира активно в ЦИЕ от създаването си през
1925 г. В момента предлага специализирани решения за Управление
на рискове и собствено продуктово решение през Лойдов пазар за
строителни рискове в допълнение на богатото си портфолио от застра-
хователни програми за компании в транспортния, банковия, телекому-
никационен, ИТ и други сектори.
              Черт Асиг, клон България
Чертасиг Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон
България е собственост на на румънската застрахователна компания
ЧертАсиг. Основен акционер е Royalton Capital Investors II (частен фонд
с ограничено отговорни партньори Alpha Associates, Европейската бан-
ка за възстановяване и развитие и Европейския инвестиционен фонд.
ЧертАсиг ЗПАД – клон България предлага застрахователни решения на
своите клиенти в сферата на имущественото застраховане, застраховки
на отговорности и финансови гаранции в полза на възложител. Черт-
             Асиг ЗПАД – клон България е активна в корпоративния сектор в Бълга-
рия, Румъния, Чехия и Македония, което дава възможност за изготвяне
на предложения, които са съобразени с индивидуалните застраховател-
ни нужди на клиентите.
              Веро Дигитал
ВЕРО ДИГИТАЛ като част от групата на ВЕРО БЪЛГАРИЯ и се фокусира
върху дигитализацията на работни процеси. Друг член на групата пре-
доставя специализирана скеле услуга за процесната индустрия, работи с
най- големите стратегически предприятия в страната, което заедно с ви-
сокия престиж и професионалната коректност на компанията ѝ позволи
да се превърне в притегателен център за мащабен екип от специалисти,
теоретично и практически подготвени до съвършенство да поддържат
процеса по контрол и реализиране на проекти за изграждане на скеле
на своите клиенти. Чрез постигането на изключително ниво на доверие
и клиентска удовлетвореност, Веро е лидер в България в проектирането
и изпълнението на подобни решения.
Волф Тайс
Волф Тайс е една от водещите юридически консултантски компании в
Централна и Източна Европа с 13 офиса в региона. Българският офис
съществува от 2007 г., а с днешна дата екипът на Волф Тайс София
наброява повече от 30 адвоката, доказали своя професионализъм с
участието си в множество комплексни сделки както в България, така
и в целия регион. Екипът има значителен опит във всички области на
корпоративно право, сливания и придобивания, банкиране, дългове и
проекти за финансиране и капиталови пазари.

 
         
                02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч.
                Новотел София, Бул.
                Цариградско шосе 115 Н, 1784 София
                Моля потвърдете вашето участие
                до 25.03.2019 г.
                БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА
                k.nikolova@greco.bg
                или +359 2 4233322
 
 
  
 
 

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...

 

BUSINESSEUROPE ПУБЛИКУВА РЕДОВНИЯ СИ ДОКЛАД „БАРОМЕТЪР ЗА ...