Предоставяне на информация във връзка с правни или фактически проблеми за възлагане на обществени поръчки в трети странипри участие на български лица в процедури

                   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ БЕШЕ ПОЛУЧЕНО ПИСМО ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП), 

                  Във връзка с Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ат 26 февруари 2014 г., относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО се предвижда държавите членки да уведомяват Комисията за трудности от общ характер, правни или фактически, с които са се сблъскали и които са отчели техните предприятия, когато са се опитали да получат общестевни поръчки в трети държави.

                  В тази връзка сред пълномощията на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) е включено изпращане на информация до Европейската комисия относно правни или фактически проблеми при участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни ('чл.229, ал.1, т.23, б., "б" и "в" от Закона за обществените поръчки).

                  С оглед на ефективното изпълнение на посочената функция на АОП, моля за Вашето съдействие, което би могло да се изразява в:

  •        - информиране на членовете на представляваните от Вас организации за възможността да сигнализират за евентуални проблеми;
  •        - препращане на АОП на информация на такива случаи (ако разпологате с такава)    

 

                

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...