Общо годишно отчетно изборно събрание на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил Тенев № 6, тел. 02/8062443 e-mail: nksv@ksb.bg

На 27 април 2018 г. /петък/ от 14,30 ч. в сградата на Камара на строителите в България гр. София, ул. Михаил Тенев № 6 ще се проведе Общо годишно отчетно изборно събрание на НКСВ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет /УС/ на НКСВ за 2017 г.
2. Приемане на Финансов отчет за дейността на НКСВ за 2017 г.
3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на НКСВ за 2017 г.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.
5. Приемане на основни насоки за дейността на НКСВ за 2018 г.
6. Приемане на бюджет на НКСВ за финансовата 2018 г.
7. Освобождаване от Управителния съвет на – инж. Ив. Стоянов и Васил Милтенов
8. Избор на нови членове на Управителния съвет.
9. Разни.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...