УМЕн: Успешни и мобилни в Европа.Стартира триседмичното практическо обучение на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация" по проект УМЕн на КСБ

Програма: Еразъм +

Период: 1юни2017г. – 30 юни 2018г.

Мярка: КД1: Мобилност на обучаеми и учители в ПОО

Целева група: ученици в 11-и и 12-ти клас, строителни специалности

Уебсайт: http://umen-eu.weebly.com

UMEN

LOGO UMEN
УМЕН: Успешни и мобилни в Европа

СТАРТИРА ТРИСЕДМИЧНОТО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ИЗОЛАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С ФОКУС ВЪРХУ "ВЪНШНАТА ИЗОЛАЦИЯ" ПО ПРОЕКТ УМЕн НА КСБ

На 02 април в обучителния център на немската строителна индустрия за провинциите Хесен – Тюрингия - BiW в гр. Ерфурт, Германия бе дадено началото на триседмично практическо обучение на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация" в изпълнение на проект УМЕн.

Проектът е разработен от Камара на строителите в България по програма „Еразъм +“, мярка КД1 „Мобилност на обучаеми и учители в професионалното образование и обучение“. УМЕн се изпълнява в партньорство с шест професионални гимназии по строителство в градовете София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Пазарджик, а Агенция по заетостта е посредническа агенция.

Целева група са 30 ученика от XI и XII клас по строителни специалности, които ще участват в образователната мобилност до 22 април 2018 г. в центъра на BiW в гр. Ерфурт. Организацията има повече от 25 годишен опит в професионалното обучение и квалификацията на кадри за нуждите на немската строителна индустрия във федералните провинции Хесен и Тюрингия. Изборът на обучителна организация се базира на добрите традиции в Германия, където дуалното образование е въведено от десетилетия, за да се справи предизвикателства, сходни с днешната реалност в България – изпреварващи темпове на растеж на строителната индустрия в сравнение с образователния сектор и сериозен дефицит на квалифицирани кадри. Германия е добър пример за държава с изградени традиции в сферата на теоретико-практическите обучения и в осигуряването на качество на изпълнение на строителните дейности. Това се постига чрез ефективно партньорство между всички заинтересовани страни, дългосрочно планиране на търсенето на работна сила, синхронизиране на нуждите от квалифицирани кадри с програмите на центровете на професионално образование и обучение и гъвкави механизми за финансиране на строителната професионална квалификация.

В рамките на 21 дни практическото обучение на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация" ще запознае участниците с теоретичните основи на външната изолация, ще свърже теорията с практически примери и ще предостави ноу-хау за работа на терен. Обучаемите ще бъдат запознати със основни теми, свързани с изолациите в строителството:

• специфики на фасадната изолация, видове изолации, композитна система за топлоизолация и изолация на ядрото, вътрешна изолация и окачена фасада

• типове сгради и описващи показатели, възможности и последици за реализирането на нискоенергийната сграда, влияние на правилния избор на материали и въздухоплътност

• използване на различни системи за производство на енергия и топлина и енергийни паспорти.

Като резултат от обучението участниците ще придобият професионални умения и компетенции за:

• разпознаване и идентифициране на рисковете на строителния обект;

• правилно поставяне и използване на личните предпазни средства в строителството

• правилен избор и монтаж на изолационните материали;

• правилно съчетаване на различните изолационни материали и системи;

• разграничаване на фасадните изолации към другите видове изолации;

• оценка и за избор на строителните материали за различните видове конструкции;

• анализ на параметрите на строителните материали за приложение в различните видове сгради.

По време на практическите занятия участниците се учат да използват съвременни материали за нискоенергийни изолации върху различен тип повърхности. Обучителният процес е съпътстван от излети с цел обследване на реални строежи и сгради за онагледяване на взаимовръзките и зависимостите при външната изолация, а участниците имаха възможност да разговорят със специалисти от практиката.

След завръщането им в България, Агенция по заетостта ще надгради кариерните умения на участниците чрез т.нар. Ателие за търсене на работа. Чрез тях участниците ще придобият знания и умения за търсене на работа и стаж, и успешно представяне пред работодател. Темите, по които се работи в Ателието са свързани с:

• подготовка на документи за кандидатстване за работа - автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;

• умения за добро представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа;

• ефективно използване на източниците за информация за търсене на работа и стаж, вкл. EURES портала;

• използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване;

• вербална и невербална комуникация и повишаване на самоувереността и мотивацията.

Проект УМЕн има за цел да надгради знанията, професионалните умения и компетенции на младите строителни специалисти по отношение на европейските тенденции в сферата на полагането на висококачествени външни изолации. Наред с това да внесе европейски практики в сферата на енергийно ефективното строителство и да отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри в тази област.

Повече информация и снимки от обучението може да намерите на фейсбук страницата на проекта: „УМЕн: успешни и мобилни в Европа“.

 UMEN HORA

 

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...