Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов представи състоянието на строителната индустрия за полугодието на 2014 г.

Свилена Гражданска
Ренета Николова

4202 фирми са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Това заяви доц. д-р инж. Георги Линков – председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, по време на традиционната пресконференция, която Камарата на строителите в България дава след годишното приключване на процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. В пресконференцията участваха и инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и инж. Иван Бойков – изп. директор на Камарата. Събитието се състоя в централната сграда на КСБ.
„В началото на 2014 г. в ЦПРС е имало 4303 вписани строители, това число за същия период на 2013 г. е 4158. През 2014 г. след процедурата по чл. 20 от регистъра са заличени 520 юридически лица. Вписаните строители са 4202. През 2013 г. след процедурата са заличени 456. Вписаните са 4054. Ако съберем и извадим числата, ще установим, че и през двете години имаме прираст от по 150 юридически лица", обясни доц. д-р инж. Линков. Той уточни, че заличаването на фирмите от регистъра не означава, че са фалирали, а че има отказ от обстоятелството да бъдат регистрирани в ЦПРС като строители. „Вероятно ще търсят своя хляб и развитие в други области или ще останат в бранша, но с друга окраска – сиво-черна", допълни той. Близо 400 са нововписаните фирми. „Дълбоко уважение към мъжете и жените, които управляват тези дружества и които имат смелостта при добре познатите ни условия да продължават да работят в тази област", каза още председателят на Комисията за ЦПРС.
„Строителната индустрия за полугодието на 2014 г. бележи ниски обороти и отрицателен темп на развитие – показатели, установени трайно от 2010 г. насам", заяви инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ.
Оборотите на фирмите се формират основно от поръчки на държавата и общините, финансирани с европейски средства. Един от най-важните за БВП сектори продължава да е в криза. Строителният бранш е формирал 5,5% от брутната добавена стойност за полугодието на 2014 г. при 6,1% от БДС за същия период на 2013 г.", добави той.
По данни на КСБ над 90% от фирмите регистрират значително намаление на оборотите, а над 15% от малките са замразили дейността си. Изнесените статистически данни са категорични, че 2014 г. ще бъде отново тежка за сектора като цяло.
„Строителната индустрия се развива при условия на нарушена бизнес среда, с много финансови загуби и риск от фалити", подчерта инж. Глосов. Той посочи сред причините липсата на фактори за сигурна среда, които да дават възможност на фирмите и свързаните с тях доставчици да покажат ръст, липсата на положителни тенденции на развитие и условия за инвестиционна дейност. Според него е налице задлъжнялост на бизнеса към банките и междуфирмена такава. „Една от причините е и строителната продукция, надвишаваща потребителското търсене, както и увеличеният вътрешнофирмен дефицит на свободни парични средства", обясни инж. Глосов.
„Задълженията на общините са фактор, водещ до трудности при планиране в сектора. Макар че над 244 млн. лв. са разплатени по Оперативна програма „Околна среда" към 10.Х.2014 г., дисбалансът е пречка за правилната посока. Надеждите са до края на този месец ЕК да размрази плащанията, спрени през миналата година", каза председателят на Камарата и уточни, че кризата с КТБ е една от най-тежките в страната от десетилетия и че много строителни фирми са потърпевши от банковия проблем.
„Създадената продукция от бранша за полугодието на т.г. в сравнителен анализ е със затвърден отрицателен знак. Сключените договори за деветте месеца на 2014 г. от дружествата по обявени обществени поръчки са общо 18 474, в т.ч. за строителство, доставки и услуги. 83% се изпълняват от малки и средни фирми по критерий „Персонал". Големите компании изпълняват 13,7% от сключените договори за разглеждания период. Разпределението е свързано с вида на обществената поръчка и изискванията към строителя. Общата стойност на сключените договори за периода е 2,329 млрд. лв. Малките фирми имат подписани контракти за 388 млн. лв., което представлява 16,7% от всички. Средните са с 1,203 млрд. лв., или 51,7% от всички. Големите компании имат контракти за 727 млн. лв., или 31,2% от стойността на общо сключените договори за разглеждания период", посочи инж. Глосов.
Договорите по оперативните програми са 572 за 1,429 млрд. лв., а тези от бюджета са 1658 за 900 млн. лв.
„Междуфирмената задлъжнялост остава сериозен проблем. Данните на КСБ сочат, че всяко второ дружество в България има просрочено задължение към друга компания. Задлъжнялостта в страната продължава да се увеличава с високи темпове и рефлектира върху прякото производство на фирмите и заплатите на работниците. Близо 70% от сделките между българските компании се плащат със закъснение, като има сериозно увеличение и на срока на разплащанията", добави инж. Глосов и каза, че през първото и второто тримесечие на 2014 г. са отчетени най-ниски нива за придобиване на ДМА в отрасъла. „Това носи риск за развитието на всяка фирма, за снижение на инвестициите и респективно намаляване на заетостта", уточни инж. Глосов.
Заетите в бранша за полугодието са приблизително 170 хиляди с продължаваща тенденция на спад. Безработните в сектора наброяват 44 хиляди.
През полугодието на 2014 г. издадените разрешителни за строеж са 2136 за жилищни сгради, където има ръст от 11,5% в сравнение със същия период на 2013 г. Тези за други здания са 2089. Тук се отчита спад от 8,9%. Разгърнатата площ бележи намаление от 18,7% спрямо същия период на 2013 г.
Председателят на Камарата представи пред медиите и някои от основните приоритети в работата на организацията.
„През всички години, от създаването си до сега, сред основните цели на Камарата са въвеждането на ясни правила в сектора, изграждането на здрава конкурентна бизнес среда в бранша, инициирането на промени в нормативните актове, които да намалят административната тежест и да дадат възможност за развитие на един от основните за икономиката на страната сектори", заяви инж. Глосов. „Диалогът ни с управляващите, без значение от коя палитра на политическото пространство са, е конструктивен и в интерес на бранша. Тук трябва да отбележа една голяма крачка, която направихме през тази година. Създадохме работна група, която подготви пакет от 3 законопроекта – Закон за устройството на територията и регионалното развитие, Закон за градоустройството и Закон за строителството, които обхващат целия инвестиционно-строителен процес. КСБ положи и полага много усилия и за промени в Закона за обществените поръчки. Дадохме предложения за прозрачни процедури и търгове, за гарантиране на честно състезание и конкурентна среда", уточни председателят на КСБ.
„Камарата на строителите в България се бори за ефективното противопоставяне на корупцията, като сред нашите предложения са въвеждането на стандартизирани типови документи и въвеждането на електронни търгове", каза инж. Глосов и подчерта доброто сътрудничество, което КСБ има с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР).
„От решаващо значение за бизнеса е наличието на политическа и икономическа стабилност в страната, на предвидимост и възможност за планиране на инвестиционните проекти. Това е важен фактор и за чуждите инвеститори. Строителният сектор има потенциал да изведе напред икономиката, но това не може да се случи без наличие на устойчивост, стабилно правителство, решаване на важните за страната въпроси, успешно стартиране на новия програмен период 2014 – 2020 г.", подчерта инж. Светослав Глосов.
На журналистически въпрос, как ще коментира изказването на Радан Кънев от Реформаторския блок, че три фирми печелят поръчките у нас и те са свързани с политически партии, инж. Глосов заяви: „Вече изнесох някои данни по отношение броя на поръчките и тяхното разпределение, включително и като средства между големите, малките и средните фирми. Камарата разполага с тях, тъй като вече втора година упражнява мониторинг върху обществените поръчки и върху сключените договори по търговете. Данните категорично показват, че 83% от подписаните контракти се изпълняват от малки и средни фирми. Големите компании реализират 13,7% от договорите за разглеждания период", подчерта инж. Глосов.
„Нормално е и така е навсякъде по света – обекти от голям мащаб и на висока стойност могат да се изпълняват единствено от големи и средни фирми, които имат необходимите капацитет, собствени средства, техника и персонал", заяви инж. Глосов. „Вие представяте ли си една малка фирма с 5 – 10 души персонал да построи жп трасе, метро или мол например? Как ще стане? Колкото до обвързаността с политически партии, пак ще се върна към моето изказване – Камарата никога не се е занимавала с политика. Ние работим с всяко правителство, защото нашите членове са ни избрали да защитаваме техните интереси. В тази връзка Камарата се интересува не от политика, а от политики – аз вече казах за прозрачни и ясни правила в обществените поръчки, добра среда за развитие на сектора, за привличане на инвестиции и просперитет", поясни председателят на КСБ.
„След изказването на г-н Кънев Камарата излезе със специална позиция, тя може да бъде видяна на сайта на КСБ и на сайта на в. „Строител". В нея посочваме, че категорично се противопоставяме на всякакви неаргументирани изявления, имащи отношение към строителния бранш. Според нас политическите сили трябва да насочат усилията си за формирането на работещо правителство и парламент. Фирмите очакват активна позиция по създаването на условия за размразяване и усвояване на европейските фондове, привличане на чужди инвестиции, развитие на българската икономика", допълни той. „Не мога да си обясня казаното от уважавания от мен г-н Кънев освен с много голямо непознаване на материята в строителния сектор, на дейността на Камарата, която е създадена със закон, на работата на Централния професионален регистър. От друга страна, терминологията за постигането на каквито и да е цели чрез „извиване на ръце" е, меко казано, смущаваща и далече от общоприетото разбиране за водене на нормален политически диалог", заяви инж. Глосов.
„КСБ е организация, която е призвана да представлява бранша, а подобни изказвания уронват авторитета му, влия­ят негативно върху и без това нелеката ситуация на икономическата криза, в която строителите трябва да работят. Аз бих поканил от името на Камарата г-н Кънев да се срещне с ръководството на КСБ, за да го запознаем с нашите предложения за промени в Закона за обществените поръчки и други нормативни актове. Убеден съм, че правилният път е този на диалога и сътрудничеството и ще намерим допирни точки", каза председателят на КСБ.
Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков коментира проблема със спрените европейски фондове. „Имаме обещанието, че след съставянето на новото правителство ще се отпушат средствата по спрените оперативни програми. В момента нито един обект не е спрян въпреки парите, които имат да получават строителните фирми. Фирмите са извършили дейности за над 1 млрд. лв. Тези над 200 млн. лв., които ни бяха преведени по ОПОС, са глътка въздух, но голямото плащане предстои," заяви той.
„Имаше период, в който общините дълго време не приемаха фактури, а фирмите не ги издаваха, защото трябваше да превеждат ДДС на държавата за неполучени средства. Компаниите имат кредити, а банките не са благодетели", каза още инж. Бойков. По думите му у нас трябва да се помисли за промяна в отчуждителните процедури, които забавят изграждането на обектите, като се даде възможност на инвеститорите да участват в отчужденията. Той посочи като пример Франция, където цената на терена се определя от Административния съд на база средната стойност на продадените за една година назад имоти в района.

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...