ПИСМО - СИГНАЛ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е структура, обединяваща местни и международни юридически лица с бизнес в областта на строителните изолации. Над 80 % от топлоизолационните системи в България се доставят от членове на БАИС.
БАИС членува в редица национални и международни организации като БТПП, АИКБ, КСБ, БИС, NRCA-САЩ.
През м. юли 2016 г. получихме сигнали от членове на нашата асоциация за това, че на пазара в България се предлага Експандиран пенополистирен (EPS), с деклариран клас по реакция на огън „В”, произведен в Румъния и разпространяван под няколко търговски марки.
Предвид ускоряването на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), тези продукти масово започнаха да бъдат залагани и прилагани там, където обектът е с височина над 28 м. Това означава, че съгласно Наредба № 1з-1971 за строително-техническите норми за осигуряване на безопасност при пожар и по-точно, във връзка с чл. 330, ал. (1) и (2), ако топлоизолационният продукт не е с клас по реакция на огън „А”, то се допуска той да притежава клас „В” или клас „С” (в съответствие с БДС EN 13501-1).
След направени консултации с водещи специалисти в областта на строителните материали установихме, че клас по реакция на огън В е, по-скоро, невъзможен за EPS.
По този повод на 04.08.2016 г. ние инициирахме среща на заинтересуваните институции в България: МРРБ, ГД „Надзор на пазара”, ГД „Противопожарна безопасност и защита на населението” и БАИС.
На тази среща се уточнихме да бъде задвижена официална процедура, която да бъде инициирана със сигнал от страна на БАИС до ГД „Надзор на пазара”, след като бъдат установени конкретни обекти, на които се предлагат тези материали.
В изпълнение на това решение на 13.09.2016 г., БАИС внесе официален сигнал с цитирани конкретни обекти.
На 06.10.2016 г. се получи официален отговор от ГД „Надзор на пазара” в който ни информират, че са проверени следните продукти:
“ADEPLAST EPS 80+”, с деклариран клас по реакция на огън B-s2-d0;
“САРАТЕС DALMATINA”, с деклариран клас по реакция на огън B-s3-d0; и те разполагат с Декларация за експлоатационни показатели и сертификати, издадени от нотифицирани органи, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011.
В същото писмо ГД „Надзор на пазара” ни информира, че са взети проби от двата продукта за изпитвания и ни предлага да направим тестове на образци от взетите проби, за сметка на БАИС, за да бъдат представени основателни доказателства, че продуктите не покриват изискванията за клас по реакция на огън „В”.
В изпълнение на това предложение, БАИС взе решение да проведе тестове в нотифицирана лаборатория в трета страна от ЕС, извън България и Румъния, за да се избегне влиянието на конюнктурни интереси.
За тази цел бе избрана следната лаборатория:
FIRES, s.r.o., Testing laboratory, Osloboditel’ov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republic.
Нотифицирано лице (NB 1396), което да проведе тестовете, съгласно изискванията на БДС EN ISO 11925-2: 2010/АС: 2011.
Образците бяха подготвени и изпратени под контрола на ГД „Надзор на пазара” на 20.10.2016 г.
Тестовете бяха проведени на 28.10.2016 г., а официалните резултати бяха получени на 10.11.2016 г.
Като резултат от тестовете и двата материала са класифицирани с клас на горимост „Е”, съгласно изискванията на EN 13501-1+ А1: 2009.
Ние сме изпратили официалните резултати на ГД „Надзор на пазара”, за да могат да задвижат своята собствена процедура нататък.
Независимо от това, във връзка с факта, че в момента активно се изпълнява Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), БАИС би желала да информира всички участници в процеса на изпълнение на работи по енергийно ефективно обновяване на сгради, за резултатите от тези изпитвания и настоява да се съобразяват с избора на материали, съобразно с изискванията на Наредба № 1з-1971 за строително-техническите норми за осигуряване на безопасност при пожар. Видно от резултатите на тестовете, декларираният клас по реакция на огън „В” на горецитираните продукти не съответства на реалните му качества. Прилагането на тези продукти там, където Наредба № 1з изисква клас на реакция на огън „В” или „С”, поставя в риск живота и здравето на обитателите на съответните сгради с всички произтичащи последствия за преките изпълнители.
До момента са изпълнени над 50 обекта по НПЕЕМЖС с височина над 28 м, а договорените и изпълняваните в момента са над 15 обекта. Наблюдавайки процедурите считаме, че има значителен брой непосредствено предстоящи за изпълнение обекти по горецитираната Национална програма. Поради това
настояваме, за да се предотвратят евентуални рискове от приложението на тези материали при сгради над 28 м, да обърнете сериозно внимание на предоставената информация.
Бихме искали да насочим вниманието на органите на независимия строителен надзор, на надзора на пазара и на представителите на инвеститорите върху неблагоприятните последствия, които биха могли да последват.
Ще бъдем много благодарни, ако ни информирате в най-кратък срок, за действията, които можете да предприемете.

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...